Szkoda, Odszkodowanie i Zadośćuczynienie

Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć Państwu pojęcie odszkodowania oraz zadośćuczynienia, pokazanie ich różnicy oraz wyjaśnienie, za co i w jakim czasie można ich dochodzić.

Powszechnie pojęcia „odszkodowanie i zadośćuczynienie” są używane zamiennie, nikt nie zwraca uwagi na istotne różnice pomiędzy tymi prostymi i zwykłymi słowami. Oby na pewno nie różnią się od siebie? Prawnik co do zasady nie będzie miał problemów z rozróżnieniem odszkodowania od zadośćuczynienia, jednak w języku potocznym doszło do zrównoważenia tych dwóch słów. Większość z nas ogląda telewizję, często słyszymy, że ktoś otrzymał odszkodowanie za poniesione cierpienie psychiczne. Zwykły człowiek poczuje się jak główny bohater kultowej dobranocki, czyli „Pomysłowy Dobromir” wykrzykujący swoje JUHU! z nadzieją, że w polskim systemie prawnym występuje tylko odszkodowanie, ba nawet pasuje ono do wszystkiego bez względu na majątkowy, czy niemajątkowy charakter – niestety, nie pasuje L. Odszkodowania lub zadośćuczynienia możemy dochodzić za zdarzenia szkodzące, które dotknęły naszej strefy majątkowej lub niemajątkowej, dziwnie to brzmi, jednak chodzi tu o wydarzenia z życia wielu z Nas, bowiem są one podstawą do otrzymania odpowiedniego świadczenia za doznaną szkodę, na przykład takimi zdarzeniami są:

  • Wypadek samochodowy;

  • Śmierć bliskiej osoby;

  • Poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku;

  • Zalanie mieszkania;

  • Opóźniony lub odwołany lot;

  • Nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę;

  • Bardzo dokuczliwy hałas z położonego w pobliżu lotniska;

  • Etc.

Widząc wielość zdarzeń niosących za sobą szkodę postaram się Państwu wyjaśnić główne różnice pomiędzy zadośćuczynieniem, a odszkodowaniem.

Zatem, jak najprościej rozróżnić odszkodowanie z zadośćuczynieniem? Odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej, czyli każdego uszczerbku w stanie posiadania. Wśród rodziny lub znajomych zdarza się słyszeć, że komuś uszkodzono samochód w kolizji drogowej – przykra sytuacja, niestety odpowiednia do zobrazowania szkody majątkowej. Natomiast, zadośćuczynienie będzie miało na celu zrekompensowanie krzywdy, czyli szkody niemajątkowej. Szkodą niemajątkowa jest ból lub cierpienie psychiczne wynikające, np. z traumy po wypadku samochodowym.Należy dodać, że odszkodowanie przysługuję za szkodę w mieniu oraz na osobie, a zadośćuczynienie będzie należne tylko w przypadku szkody na osobie.

Odszkodowanie

dotyczy szkód majątkowych, czyli jest ono możliwe do oszacowania i obliczenia. Każdy z nas wie dokładnie, jaką wartość miał zniszczony przedmiot. Nie chodzi tu tylko o rzeczywistą szkodę (damnum emergens) poniesioną przez poszkodowanego, ale także o utracone korzyści (lucrum cesans), które mógł osiągnąć gdyby nie doszło do zdarzenia powodującego powstania szkody.

Zadośćuczynienie

dotyczy szkód niemajątkowych. Szkodą niemajątkową według Sądu Najwyższego powinny być wszelkie cierpienia fizyczne oraz cierpienia psychiczne, które przeżywamy w związku z cierpieniem fizycznym lub uszkodzeniem ciała. O rozmiarze należnego zadośćuczynienia pieniężnego powinien decydować rozmiar doznanej krzywdy, czyli stopień cierpień fizycznych i psychicznych, dodatkowo duży wpływ na wysokość zadośćuczynienia ma intensywność oraz czas trwania wspomnianych cierpień, do tego należy zwrócić uwagę na nieodwracalność następstw wypadku. Charakter tych okoliczności nie jest wymierny, dlatego sąd przy ustalaniu rozmiaru krzywdy bada całokształt okoliczności sprawy.

Stłuczki samochodowe to przykra codzienność polskich dróg, którą znamy ze słyszenia. Jednak sytuacja ulega diametralnej zmianie, kiedy to my doznajemy szkody, wtedy zastanawiamy się jak wyjść z tej sytuacji bez szwanku od strony prawa i uzyskać rekompensatę za poniesione szkody. Po wstępie, każdy będzie w stanie określić swoją szkodę, jako majątkową lub niemajątkową. Ważną kwestią jest to, że w Polsce, każdy posiadacz, pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC. Ubezpieczenie OC gwarantuje nam odszkodowanie współmierne do doznanej szkody. Jednak żeby je uzyskać należy dokonać kilku czynności, które omówię w bardzo dużym skrócie. Pierwszą z nich jest możliwie najszybsze zawiadomienie ubezpieczyciela sprawcy wypadku o kolizji drogowej. Kolejnym krokiem jest ustalenie zakresu szkody, jakiej doznaliśmy. Według ustawy wypłata odszkodowania powinna nastąpić po 30 dniach od chwili zgłoszenia szkody. Jeżeli wyjaśnienie w terminie 30 dni jest niemożliwe, wtedy odszkodowanie wypłaca sie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba, że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Ile mamy czasu na dochodzenie rekompensaty za szkodę doznaną w wypadku samochodowym ?

Główną zasadą jest, że roszczeń z umów ubezpieczenia nie można dochodzić z upływem lat trzech od dnia zdarzenia szkodzącego. Jednak wyjątkiem są roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia OC, bowiem roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Jeżeli szkoda powstała w wyniku zbrodni albo występku, termin zgłoszenia ubiega po 20 latach od dnia popełnienia zbrodni albo występku. Natomiast szkoda na osobie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jeżeli dojdzie do przedawnienia roszczeń, wtedy nie będzie możliwe dochodzenie odszkodowania za doznaną szkodę, a Państwa straty majątkowe nie zostaną pokryte przez sprawcę. To samo tyczy się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W obu wypadkach należy działać zdecydowanie i szybko, ponieważ czas nie działa na Państwa korzyść.

Mam nadzieję, że Państwa wątpliwości zostały rozwiane, w razi pytań służę fachową radę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *