Wielkimi krokami „przyszło do nas” święto piłki nożnej, które w tym roku odbywa się w Rosji. Obok finezyjnych rozgrywek i ogromu piłkarskich emocji,czasami może dojść do zajść pomiędzy kibicami przeciwnych drużyn. Niekiedy w zamian za piłkarzy, to kibice rozstrzygają ten drugi wynik meczu – a najprościej, mamy jedną wielką bijatykę zwaśnionych kibiców. Tylko co niesie za sobą takie nielegalne starcie na stadionie, które niszczy prawdziwego ducha sportu ? Odpowiedź jest dość prosta i konkretna – niesie za sobą możliwość objęcia biorących udział w zajściu odpowiednim środkiem karnym jakim jest zakaz wstępu na imprezy masowe, popularnie zwany zakazem stadionowym. Cała konstrukcja i inne interesujące Państwa wiadomości zostaną wyjawione poniżej.

Zakaz wstępu na imprezę masową

Na wstępie  należy od razu zaznaczyć, że zakaz wstępu na imprezę masową może występować obok kary, jednak należy pamiętać, że wskazany środek karny może zostać wymierzony samoistnie w sytuacji odstąpienia od wymierzenia kary na przykład w sytuacji gdy przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszą, a społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, dodatkowo może dojść do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ponadto można zastosować zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek zabezpieczający.

Długość stosowania zakazu

Wymieniony środek karny nie jest stosowany wobec kogoś na całe życie. Po upływie określonego czasu na jaki został orzeczony, każdy objęty zakazem zyskuje możliwość ponownego wstępu na imprezę masową. Zgodnie z art. 43 §1 Kodeksu karnego, środek ten jest stosowany na okres od 2 do 6 lat. Przez ten czas sprawca nie może uczestniczyć w imprezie masowej. Impreza masowa nie może kojarzyć się tylko z koncertami, bowiem zakaz ten obejmuje wszystkie imprezy masowe przewidziane w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku. Oczywiście we wskazane ustawie jest kilka wyjątków, które zostaną pominięte – ciekawskich odsyłam do wymienionej ustawy.

 Jak dobrze pamiętam to kilka lat temu w mediach podniesiono kwestię skuteczności zakazu stadionowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś sprawa jest jasna, ponieważ wymieniony środek karny obejmuje imprezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszelkie mecze piłki nożnej rozgrywane przez polską kadę narodową lub polski klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mógłbym pokusić się o piękną definicję meczu piłki nożnej, ale pozostawmy to doktrynie prawa. Przejdźmy do najważniejszej kwestii czyli kiedy zostanie orzeczony  zakaz stadionowy.

Przesłanką orzekania zakazu wstępu na imprezę masową jest skazanie za przestępstwo pozostające w związku z imprezą masową przy jednoczesnym stwierdzeniu, że udział sprawcy zagraża dobrom chronionym prawem ( chodzi tu np. o życie, zdrowie ). Czyli będzie to każde przestępstwo pozostające w związku z imprezą masową, z reguły będą to:

  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu;

  • Przestępstwa działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;

  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu;

  • Przestępstwa przeciwko mieniu;

Jeżeli na sprawcę nałożono omawiany środek karny w związku z czynem popełnionym w trakcie imprezy masowej, to sąd może nałożyć na taką osobę obowiązek polegający na przebywaniu skazanego w czasie trwania imprez masowych, które zakaz obejmuje, w określonym miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu. Obowiązek ten trwa od 6 do 12 miesięcy i dodatkowo stosuje się system dozoru elektronicznego – czyli taki wymyślny zegarek, co do zasady zapięty na nadgarstku, jednak niektórzy wolą go mieć na kostce.Środek karny – zakaz stadionowy jest istotny ze względu na oddziaływanie wychowawcze wobec osoby sprawcy, jednocześnie dochodzi do czasowego odseparowania go od udziału w imprezach masowych. Takie działanie Ustawodawcy poważnie ogranicza możliwość ponownego popełnienia przez sprawcę podobnego czynu w związku z imprezą masową. Zgodnie z przyjętą koncepcją, po takim czasie osoba objęta zakazem powinna wrócić na właściwą drogę.Jednak nie każdy ma odrobinę chęci ażeby stosować się do zakazem wstępu na imprezę masową i obowiązku przebywania w określonym miejscy w czasie trwania imprezy masowej. W takim wypadku zgodnie z art 244a § 1 Kodeksu karnego taka osoba podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności albo zostaje pozbawiona wolności na okres dwóch lat.

Jeżeli niniejsze opracowanie stworzyło wątpliwości i dotyczy Państwa bezpośrednio, to zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że wszelkie problemy prawne, a dodatkowo praktyczne związane z zakazem wstępu na imprezę masową zostaną rozwiane i rozwiązane. Służę Państwu swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu prawa karnego materialnego jak również procesowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *