Niezapłacona faktura

Wielu z Państwa prowadzących działalność gospodarczą zastanawiało się z pewnością niejednokrotnie jak wyegzekwować niezapłaconą fakturę. Jakie postępowanie należy wybrać:

– aby nie ponieść wysokich kosztów

– i jednocześnie nie czekać na wydanie orzeczenia zbyt długo.

 Najodpowiedniejszą formą dochodzenia zaległości z faktur jest uzyskanie nakazu zapłaty wydawanego w postępowaniu upominawczym.

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze jest jednym z rodzajów postępowań odrębnych. Zgodnie z art. 498 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli dana osoba:

– dochodzi roszczenia pieniężnego

 a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Faktura opiewająca na określoną kwotę jest właśnie przykładem roszczenia pieniężnego.

 Sąd w postępowaniu upominawczym rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym, dlatego też postępowanie to jest szybsze niż normalny proces.

Co zawiera nakaz zapłaty ?

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu z urzędu. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu ma skutki prawomocnego wyroku.

Kiedy nie można wydać nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli z treści pozwu wynika, że:

 – roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

 – przytoczone okoliczności budzą wątpliwości;

 – zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

 – miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Pozew w postępowaniu upominawczym

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym należy do właściwości sądu rejonowego lub okręgowego w zależności od dochodzonej kwoty, a więc pozew powinniśmy kierować odpowiednio do właściwego miejscowo sądu rejonowego lub okręgowego. Nie istnieje ustawowy obowiązek sporządzania pozwu na urzędowym formularzu, z wyjątkiem dochodzenia mniejszych kwot. Niemniej użycie formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości może stanowić znaczne ułatwienie. W treści pozwu należy złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłat w postępowaniu upominawczym.

Opłaty w postępowaniu upominawczym

Przy wnoszeniu pozwu w postępowaniu upominawczym należy uiścić opłatę  w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, a więc dochodzonej przez nas kwoty. W przypadku dochodzenia sumy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) opłata wyniesie 1.000,00 zł.

 Jeżeli wydany przez sąd nakaz zapłaty uprawomocnił się, sąd z urzędu zwróci nam trzy czwarte uiszczonej opłaty.

Sprzeciw w postępowaniu upominawczym

Jeżeli pozwany nie zgadza się z wydanym nakazem zapłaty, może w ciągu dwóh tygodni od doręczenia mu nakazu wnieść sprzeciw do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W treści sprzeciwu pozwany powiniem wskazać czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłościć przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu powoduje, że nakaz traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, przewodniczący wyznacza w takim przypadku rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Sad odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny, albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

Reasumując, chcąc uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym musimy zwrócić się z pozwem do właściwego sądu rejonowego lub okręgowego, w zależności od wysokości dochodzonego przez nas roszczenie:

gdy dochodzimy kwoty powyżej 75.000,00 zł Pozew kierujemy do Sądu Okręgowego.

 Jeżeli nie ma przeszkód sąd wyda na posiedzeniu niejawnym nakaz zapłaty, w którym nakaże pozwanemu zaspokojenie roszczenia w ciągu dwóch tygodniu. Pozwany ma prawo wnieść w tym terminie sprzeciw, kótry powoduje, że nakaz traci moc, a sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie. W przypadku braku sprzeciwu nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Do pozwu warto załączyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku uprawomocnienia się nakazu, tego typu wniosek przyśpieszy nam postępowanie, a w konsekwencji pozwoli szybciej uzyskać dochodzoną kwotę.

Opłata od wniosku o nadanie klauzuli, co do zasady wynosi 6 zł

W razie pytań lub problemów związanych z niezaspokojonymi fakturami, służę Państwu fachową pomocą oraz wieloletnim doświadczeniem, które pozwoli przeprowadzić Państwa sprawę w sposób, jak najbardziej rzetelny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *