Na czym polega blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa polega na tym, że kierowca, który został skazany m.in. za jazdę pod wpływem i orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się jedynie samochodami wyposażonymi w blokadę alkoholową (dokładniej o urządzeniu będzie niżej). Taka możliwość została wskazana w artykule 182a Kodeksu wykonawczego.

Kiedy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Blokadę alkoholową można zastosować dopiero po upływie połowy trwania zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to możliwe po uprzednim złożeniu wniosku do Sądu o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli zakaz został orzeczony dożywotnio, wtedy po upływie 10 lat jest możliwe złożenie wspomnianego wniosku.

Blokada alkoholowa – naprawdę skraca zakaz prowadzenia pojazdu

Nic bardziej mylnego. Blokada alkoholowa to tylko i wyłącznie zmiana sposobu wykonywania dotychczasowego środka karnego. Kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów, jednak możliwe jest prowadzenie aut wyposażonych w system blokady alkoholowej.

Blokada alkoholowa jest stosowana, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdu został:

  • orzeczony fakultatywnie z art. 42 § 1 Kodeksu Karnego, dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na okres od roku do 15 lat art. 43 § 1 Kodeksu Karnaego;

  • orzeczony obligatoryjnie z art. 42 § 2 Kodeksu Karnego, odnośnie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od roku do 15 lat ;

  • orzeczony obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.

Od wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w każdej z wymienionych odmian sąd może skazanego zwolnić po spełnieniu warunków formalnych i przesłanek materialnych.

Jakie warunki musi spełnić kierowca, aby mógł ubiegać się o blokadę alkoholową – warunki materialne

Kierowca może złożyć wniosek o blokadę, jeżeli spełnia określone warunki:

  • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres, co najmniej połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów;

  • w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony zakaz był wykonywany przez okres, co najmniej 10 lat;

  • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego można określić, czy istnieje pozytywna prognoza kryminologiczna, co do osoby sprawcy. Ma ona świadczyć o tym, że skazany daje rękojmię prawidłowego prowadzenia pojazdu, a samochód przez niego prowadzony nie będzie zagrożeniem w komunikacji.

Warunki formalne, które musi spełnić kierowca ubiegający się o blokadę alkoholową:

Wymienione warunki muszą być spełnione :

  • Skazany odbył połowę okresu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów;

  • wyposażenie pojazdu w blokadę alkoholową, urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Właściwość Sądu do złożenia wniosku o blokadę alkoholową

Sądem właściwym do złożenia wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok wobec nietrzeźwego kierowcy w I instancji.

Odmowa wydania postanowienia przez Sąd

Jeżeli Sąd odmówi wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową kierowcy przysługuje zażalenie na takie postanowienie.

 

Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia lub doręczenia postanowienia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *