Zakaz prowadzenia pojazdów

Przedmiotowy wpis będzie poświęcony zakazowi prowadzenia pojazdów. Przestępstwa związane z prowadzeniem pojazdów są jednymi z najpowszechniejszych, a nieodpowiednie kroki procesowe mogą przynieść opłakane konsekwencje.

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów ?

Zakaz prowadzenia pojazdów jest to środek karny orzekany wobec sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd rozważając okoliczności sprawy zakazuje prowadzenia pojazdów albo określonego rodzaju pojazdów na wskazany czas.

Na jaki czas sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów?

Sąd orzeka wymieniony zakaz na okres od roku do lat 15 bądź dożywotnio. Początek terminu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od daty oddania/zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania danym typem pojazdów, rzecz jasna, jeżeli do kierowania danym typem pojazdów jest on wymagany.

Możliwości zastosowania zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd:

 • Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji;

 • Sąd orzeka-czyli musi to zrobić, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 Kodeksu Karnego.

 • Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 (w dużym skrócie chodzi tu o ponowne skazanie) lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 k.k. był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 • Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny za przestępstwa wymienione powyżej.

 • Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone art. 178b (Niewykonanie polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego) lub art. 180a (Prowadzenie pojazdów pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami) oraz 244 Kodeksu Karnego jeżeli sprawca nie zastosował się do orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Stan nietrzeźwości oraz „stan wskazujący na spożycie alkoholu”:

Stan nietrzeźwości wedle przepisów Kodeksu Karnego zachodzi we wskazanych przypadkach:

 • Zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,

 • Zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W polskim systemie prawa poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się również stan „wskazujący na spożycie alkoholu”. Kierujący pojazdem jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, jeżeli:

 • Zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila,

 • Obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Skąd ta różnica? Wartość wskazana przy stanie nietrzeźwości jest o wiele wyższa, mamy z nią do czynienia np. przy art. 178a Kodeksu Karnego który jest przestępstwem. Natomist stan wskazujący na spożycie alkoholu odnosi się do art. 87 Kodeksu Wykroczeń.

Możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów pezy popełnieniu wykroczenia:

 • Zakaz prowadzenia pojazdów można orzec w razie ukarania osoby za określone wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

  • Zakaz orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Obowiązywanie zakazu i konsekwencje jego naruszenia określa się według takich samych reguł jak w prawie karnym.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w razie popełnienia wykroczenia:

 • Spowodowania zagrożenia w ruchu wskutek niezachowania należytej ostrożności,

 • ucieczki przed kontrolą drogową,

 • kierowania pojazdem bez wymaganego uprawnienia.

Sąd orzeka zakaz w razie popełnienia wykroczenia:

 • Prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,

 • Nieudzielenia pomocy ofierze wypadku przez uczestniczącego w nim obwinionego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *