Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i obowiązki Przedsiębiorcy

W jednym z ostatnich wpisów odniosłem się do procederu prania brudnych pieniędzy. 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przedmiotowa ustawa z uwagi na niedawną ustawę i gonitwę RODO przeszła części przedsiębiorców bez większa echa, pomimo, iż wprowadza ona na znaczną liczbę przedsiębiorców szereg obowiązków informacyjnych, a konsekwencją nie dotrzymania tych obowiązków może być nałożenie kary do wysokości  5.000.000,00 euro, a nawet do 10 % obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy.

Co ważne dla przedsiębiorcy?

Nowa ustawa zmieniła zakres pojęciowy przedsiębiorcy, jako instytucji obowiązanej i nakłada ona obowiązki na podmiot, który:

-według ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest rozumiany jako przedsiębiorca i który w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności za towary w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro.

Oznacza to, że jak przedsiębiorca, który dokonuje gotówkowo transakcje powyżej lub równe 10 000 euro staje się instytucją obowiązaną, a nałożone na niego zostaje szereg obowiązków zgłoszeniowych.

Obowiązki instytucji obowiązanej

 1. Wdrożenie Procedury postępowania w celu zapobiegania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu;

 • Jeden z ważniejszych, albo najważniejszy obowiązek jest to wprowadzenie procedury opisującej dokładne działania instytucji obowiązanej, w tym: ocenę ryzyka, identyfikację klientów, przeprowadzanie szkoleń, środki bezpieczeństwa finansowego.

 1. Wyznaczenie kadry, osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków w ustawie;

 2. Dokonanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 3. Przekazanie ocen ryzyka do GIIF-u;

 4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;

 5. Dokonywanie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji;

 6. Wprowadzenie procedury identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;

 7. Obowiązek przechowywania właściwej dokumentacji – przez okres 5 lat – co do zasady;

 8. Zapewnienie udziału pracowników w programach szkoleniowych;

 9. Wprowadzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń;

 10. Przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

 11. Obowiązek zawiadamiania o podejrzanych transakcjach;

 12. Obowiązek wstrzymania transakcji;

 13. Stosowanie szczególnych środków bezpieczeństwa finansowego;

Nie wywiązanie się z ww. obowiązków przez instytucje obowiązaną może spowodować powstanie deliktu, a w konsekwencji poniesienie przez dany podmiot odpowiedzialności, w tym bardzo wysokiej odpowiedzialności finansowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *